Mr Thabo

Mr Thabo Katlholo

Programs Manager

Mr Imi

Mr Imi Mokgethi

Communications & Media Relations Assistant

Ms Tshenkego

Ms Tshenkego Molefe

Research intern